Tolerancia

Tolerancia, po latinsky tolerare – strpieť, je schopnosť znášanlivosti, kedy dokážeme uznať a chápať inakosť druhej osoby v myslení, cítení a konaní. Rozumieme, že každý človek je odlišne založený, má rôzne názory a verí iným veciam. Schopnosť tolerovať a strpieť inakosť druhých je vyjadrením úcty a rešpektu. Snažíme sa pochopiť odlišné názory a konanie, náboženstvo, kultúru, vyznávané hodnoty a štýl života druhých aj bez…

Jak propustit bolest

Velice často si v sobě neseme všechny ty věci z naší minulosti, které nás nejvíce bolí. Nedovolte staré bolesti, aby vás okrádala o současné štěstí. Museli jste si to v minulosti prožít a už se to nedá změnit, ale pokud existuje místo ve vaší mysli, kde to dnes přežívá, pak

Odpusťte, Propusťte a Osvoboďte se.

– Doe Zantamata

Tajomstvo pravej ženy

Cnostná žena dokáže urobiť z nečestného muža dobrého a cnostného človeka. Nečestná a bezbožná žena dokáže urobiť aj z cnostného muža takého človeka, akým je ona sama. Na tomto prísloví vidíme, akú dôležitú úlohu zohrávajú ženy v živote mužov (aj v živote ľudí všeobecne). Ženy majú v rukách moc zmeniť životy druhých k lepšiemu alebo k horšiemu. Všetko to závisí od hodnôt, ktoré vyznávajú…